abcabcabcabcabcabc Sommelier - Vino Vittoria

Warsztaty i Szkolenia

Prowadzimy profesjonalne szkolenia z obs?ugi sommelierskiej dla pracownik車w restauracji oraz organizujemy kursy wiedzy o winie, dzi?ki kt車rej Tw車j serwis b?dzie zawsze kompetentny i niezawodny. W oparciu o Twoj? aktualn? ofert? win przygotujemy personel tak by serwis by? idealnie przygotowany do pracy z winami, z kt車rymi styka si? codziennie. Oferujemy r車wnie? programy doszkalaj?ce dla pracownik車w sklep車w specjalistycznych, pozwalaj?ce na podniesienie ich kompetencji tak by Tw車j team by? pewien siebie w kontaktach z klientami.

Nasze degustacje mog? by? mniej formalne i maj? na celu zaznajomienie uczestnik車w z podstawami sztuki degustacji. Jak degustowa? wino? Czym kierowa? si? przy zakupie? Jak rozpozna? smak wina jeszcze przed otwarciem butelki? Czy otw車r w denku butelki ?wiadczy o jako?ci? Czy kieliszki s? wa?ne? Jak dobiera? wino do jedzenia?

Mog? to by? klubowe spotkania, nastawione g?車wnie na wprowadzenie przyjemnej i niezobowi?zuj?cej atmosfery wewn?trz grupy. Degustacje i szkolenia prowadzimy r車wnie? w j?zykach obcych - po w?osku i angielsku.

+48 729 499 781 (PL) +39 3482387982 (IT) info@vinovittoria.eu

Website: rd dublinowski.pl